Článok 

KLUB  RODIČOV A PRIATEĽOV  DIA-DETÍ  V PREŠOVE

V sobotu 19. marca 2011, po prvýkrát v priebehu 20 - ročnej histórie Základnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska v Prešove, sa naplnilo úsilie súčasnej predsedníčky ZO /Mgr. M.Koložváryová/ s priateľskou podporou ochotných spoluorganizátorov: Fakulty zdravotníckych odborov  Prešovskej univerzity /Mgr. Drahomíra Balková/, Abbott Diabetes Care, s.r.o /Peter Gonda/ a Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom /Mgr. Kristína Čintalová/ a rodičov dia-detí vznikol Klub  priateľov a rodičov dia – detí .

Dôvody, ktoré inšpirovali iniciátorku: Diabetes mellitus /cukrovka/ je zatiaľ celoživotné  a nevyliečiteľné ťažké metabolické ochorenie. Na svete každú sekundu zomrie na diabetologické komplikácie jeden človek.  Pozitívny je ten poznatok, že diabetik môže ovplyvňovať svoju chorobu až do výšky 70- 80 %  - k tomu však potrebuje dostatočné množstvo najnovších vedeckých poznatkov. Za kvalitné menežovanie choroby svojich detí sú zodpovední rodičia. Chceme im pomôcť ochrániť deti, aby tieto mali dobre kompenzovanú cukrovku a aby sa bez komplikácii dožili novej terapie, ktorá, dúfam, v krátkej budúcnosti pomôže cukrovku vyliečiť. Želáme aj diabetickým deťom aby mali krásne detstvo, napriek tejto chorobe. Budeme rodičov edukovať, poskytovať  komplexné informácie o cukrovke /diabetická diéta, glukomery, inzulínové pumpy, sociálne práva a nároky diabetikov a pod./ Naším zámerom je vytvorenie spoločenského priestoru pre vzájomné zoznámenie sa rodičov a detí a celých rodín, ako aj vzájomnú výmenu skúseností.

Na zakladajúcom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v príjemných priestoroch hore uvedenej Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, sa okrem menovaných spoluorganizátorov, zúčastnili členky ZO a p. PhDr. Jana Zakarovská za odbor sociálnych vecí Mestského úradu, ktorá obdarovala deti farebnými magnetkami a zaželala Klubu úspešnú činnosť. Prítomným sa prihovorila aj p. Mgr. D. Balková, ktorá upriamila pozornosť na diabetickú diétu a pochopenie dieťaťa, ktoré potraviny sú pre neho škodlivé.

Mgr. M. Koložváryová v úvode privítala rodičov, detí  a hostí. Predstavila Zväz diabetikov Slovenska, jeho poslanie a činnosť, ako aj prešovskú ZO, ktorej súčasťou bude aj novozaložený Klub. Informovala o tohoročnej ponuke rekondičných pobytov pre detí aj rodiny, ponúkla objednávku časopisu Diabetik za zľavnené ceny. S potešením informovala, že dňa 17. júna toho roku sa po prvýkrát v Prešove uskutoční významné celoslovenské podujatie - XXI. Diabetologické dni, na ktoré všetkých prítomných srdečne pozvala. Diétna sestra, v súčasnosti študentka FZO Prešov. Univerzity, Jana Maníková podala základné informácie o diabetickej diéte, ktoré podnietili živú diskusiu na túto tému, do ktorej sa zapojila p. Mgr. Balková, p. P. Gonda a Mgr. K. Čintalová. P. Gonda informoval o najnovších glukomeroch a prúžkoch. Zlatým klincom podujatia bolo obdarovanie každého zúčastneného dieťaťa hodnotným darčekom – glukomerom uvedenej firmy, za čo srdečne  ďakujeme nášmu priateľovi p.P.Gondovi.

Na podujatí rodičia vyplnili anonymné dotazníky, ktoré budú inšpiračným zdrojom pre prípravu programu budúcich stretnutí.

Mgr. K. Čintalová, členka výboru, je poverená v spolupráci s predsedníčkou ZO vedením novozaloženého Klubu.

Mgr. M. Koložváryová v závere poďakovala všetkým za účasť, zaželala deťom rýchle zavedenie terapie, ktorá vylieči cukrovku a úspešnú činnosť založeného Klubu.

Vážení rodičia, pozývame Vás a Vaše deti do Klubu: Kontakty : Mgr. Mária Koložváryová,  0903208308, 0911552700, mkolozvaryova@azet.sk, Mgr. Kristína Čintalová, 0903688957. Čaká  Vás aj web stránka www.diadetipresov.com

            Mgr. Mária Koložváryová

            Predsedníčka ZO ZDS v Prešove