Správa o činnosti ZO ZDS Prešov 2015

Prešovská Základná organizácia / ďalej ZO / Zväzu diabetikov Slovenska / ďalej ZDS / aj v roku 2015 svoju činnosť v súlade so  Stanovami ZDS zamerala na prioritné úlohy :

Pre členov ZO predstavovali celoročné kontinuálne vzdelávanie v oblasti diabetológie, zdravotníckej techniky a súvisiacich tém. Prioritným cieľom bolo poskytovanie  dôležitých informácií pre samostatné menežovanie ťažkej diagnózy – diabetes mellitus v spolupráci s diabetológom,  s prezentáciou najnovších výsledkov vedeckého výskumu. Informácie boli poskytované skutočnými odborníkmi a podporené modernou prezentačnou technikou , ktorú nám nezištne poskytovali priateľské inštitúcie – Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.

V priebehu roka sme členom ponúkli tieto témy:

Perorálna antidiabetická liečba –  MUDr. Ján Javorský

Diabetická diéta – nevyhnutná súčasť terapie diabetikov – MUDr. Janka Strýčková

Metabolický syndróm, ateroskleróza a rizikové faktory srdcovocievnych ochorení- MUDr. Július Šípoš

Tanierová diéta pre diabetikov – MUDr. Marek Macko

Diabetik v rodine- PhDr. Iveta Ondriová

Inzulínová pumpa s funkciou Smart guard – Mgr. Gabriela Fritschová

V súlade s vyhlásením WHO, že pacient má právo byť informovaný o alternatívnej liečbe sme toto právo pomáhali napĺňať a ponúkli sme členom aj takéto informácie :

Svetelná terapia -  medicínsky zázrak 3. tisícročia – MUDr. Eja Čechová

Pozitívny vplyv pre- a pro-biotických kultúr na ľudský organizmus – Slavomír Jaščur

Využitie lampy Bioptron pri diabetických komplikáciách – Monika Jecková

Pestrec mariánsky a lastovičník- účinní pomocníci diabetikov – Slavomír Jaščur

V rámci Klubu rodičov  dia-detí, ktorý poskytuje informácie pre rodičov od svojho vzniku v roku 2011, sme zorganizovali edukácie s výmenou skúseností medzi týmito rozhľadenými rodičmi :

Odznela prednáška detskej diabetologičky MUDr. Dagmar Reptišovej o detskom diabete, s možnosťou diskusie.

Predstavili sme najnovší výdobytok vedeckého výskumu – inzulínovú pumpu s funkciou Smart guard, ktorá ochráni detských pacientov pred životunebezpečnou komplikáciou – hypoglykémiou – prezentovala Mgr. Gabriela Fritschová z f.Medtronic ,ktorá prichádza do Klubu s každou dôležitou novinkou pre diabetikov.

V lete sme zorganizovali stretnutie s grilovaním,ktoré sa rodičom aj deťom veľmi páčilo.Program pre deti organizovala mladá dobrovoľníčka , ktorú nám zabezpečilo Prešovské dobrovoľnícke centrum. Vzdelávacie a spoločenské aktivity pre členov Klubu organizujeme v priestoroch Súkromnej základnej školy pre autistov na Vodárenskej ul.3 a v detskej knižnici Slniečko.Činnosť Klubu organizuje predsedníčka v spolupráci s vedúcou Klubu p. Mgr. Kristínou Platkovou.

Na každej edukácii, ako pre dospelých tak, aj pre Klub, predsedníčka informuje o činnosti ZDS ,o celoslovenských diabetologických podujatiach ,ako sú Diabetologické dni / táto celoslovenská akcia sa v roku 2011 uskutočnila v Prešove/ ďalej DD , Festival diabetu a pozýva členov zúčastniť sa týchto informačne bohatých podujatí.V minulom roku sa 7 našich členov zúčastnilo na DD v Martine, na ktorých našej ZO bola odovzdaná cena za úspešnú účasť v súťaží ZO pri príležitosti 25. výročia vzniku ZDS. Predsedníčka sa zúčastnila na medzinárodnej konferencii v Bratislave organizovanej z príležitosti tohto významného výročia.

Podporujeme aktivity, ktoré organizuje Ústredie ZDS na podporu diabetikov a udržanie súčasnej úrovne diabetickej starostlivosti – podporili sme petíciu proti zníženiu tejto terapie a to proti presunutiu diabetikov do starostlivosti obvodných lekárov. Pri získavaní podpisov pod petície nám pomáhajú aj  prešovské občianske organizácie: Divadelný klub ,Tehlička i ďalšie – srdečná vďaka.

Pre diabetikov okrem diéty a dodržiavania predpísanej diéty, je veľmi dôležitý pravidelný pohyb- v tejto súvislosti informujeme členov a zabezpečujeme poukazy na rekondičné pobyty, ktoré organizuje ZDS.

Poskytujeme členom aj tieto služby : zabezpečujeme dodávanie vynikajúceho čas. Diabetik s 24% cenovou zľavou – službu využíva 33 členov. Požičiavame a od r. 2016 budeme členom darovať glukomery, ktoré sú potrebné na každodenné merania.

Sme vďační farmaceutickým firmám ,ktoré nám pomáhajú a darujú nám túto dôležitú zdravotnícku techniku – v ostatných dvoch rokoch nám výrazne pomáhala  najmä f. Abbott Diabetes Care, s.r.o.  

Nezabúdame ani na prešovskú verejnosť , pre ktorú každý rok organizujeme merania glykémie / hodnota cukru v krvi/ podľa finančných možností, v spolupráci s Fakultou zdravotníckych odborov PÚ a Knižnicou P.O.Hviezdoslava v Prešove.Tak to bolo aj v minulom roku kedy sme zorganizovali dve merania : Dňa 24.4.2015 v budove Knižnice a dňa 4.6.2015,kedy sme sa zúčastnili na celomestskej akcii Dobročinný trh v PKO – celkove sme odmerali glykémiu 184 obyvateľom. V roku 2014 s podporou Mestského úradu sme odmerali glykémiu vyše 400 obyvateľom Prešova. Niekoľkoročná spolupráca s Fakultou zdravotníckych odborov, ktorú zabezpečuje PhDr. Janka Slaninková spolu so študentkami je pre nás veľmi cenná a vážime si ju. Pri preventívnych meraniach pomáhali a p. PhDr. Pavelková a MVDr. Packová.

V minulom roku, vďaka poskytnutej dotácii z Mestského úradu sme realizovali projekt : Skvalitnenie komunikácie s diabetikmi formou webovej stránky našej ZO .Stránku sme vytvorili a budeme ju pravidelne aktualizovať – má adresu : www.diapresov.com

V roku 2015 sme evidovali spolu 85 členov, z toho 24 v Klube.

V závere si dovolím s radosťou konštatovať , že uvedenú činnosť sme mohli realizovať aj vďaka podpore a nezištnej pomoci všetkých menovaných inštirúcií a osobností, uvedených  lekárov , diabetológov a špecialistov ,inštitúcií ,farmaceutických firiem, Mestského úradu, Prešovského dobrovoľníckeho centra, Sociálneho Prešova a ďalších – ktorým v mene ZO i v mene vlastnom vyjadrujem srdečné poďakovanie a teším sa na spoluprácu aj v roku 2016.

Za činnosť a spoluprácu ďakujem aj členom výboru a všetkým členom, ktorí akýmkoľvek sposobom podporili činnosť našej základnej organizácie.

Spracovala Mgr. Mária Koložváryová, členka Predsedníctva ZDS

V Prešove, 20. marca 2016