Dejiny Základnej organizácie ZDS v Prešove

Ustanovujúca členská schôdza Základnej organizácie ZDS v Prešove sa uskutočnila dňa 21. novembra 1991, teda len o rok neskôr ako vznikol samotný Zväz.

Obrazne povedané "pri kolíske" našej ZO, stál bývalý krajský odborník prie diabetológiu p. MUDr. Ján Javorký a zapálení pacienti a to najmä Ján Hlubovič, ktorý bol zvolený za prvého predsedu a členovia výboru: Mgr. Viola Janošková, Jozef Ježko, Ing. Darina Kováčová, Ing. Jozef Kobulský a  Jozef Horváth, ktorí sa podujali výraznejšie pomôcť sebe navzájom, členom ZO i prešovskej verejnosti.

V priebehu ďalších volebných období rady ochotných funkcionárov rozšírili: Ján Kuchárik, Vladimír Rázus, Mária Votýpková, PhDr. Pavol Fabian, Ing. Peter Fabian, Juraj Paľo, PhDr. Albeta Kochanská, Ján Choma, Anna Králová, Adriana Štefčáková, Viera Blaščáková, Mária Feriančíková, Ján Borodáč, Ľudmila O. Promčáková, Mgr Mária Kusalíková, Ivan Jakube, Oskar Menyko, Ján Dvorčák, Alžbeta Dvorčáková, Anna Štefčáková, Vladimír Štofaník, Ružena Štofaníková, Mgr. Kristína Platková.

Do funkcie predsedu ZO, od založenia dodnes boli zvolení: Ján Hlubovič, Ing. Draina Kováčová, Ing. Peter Fabian, Vladimír Krasnenko, Jozef Ježko, Mgr. Viola Janošková. Od roku 2004 dodnes vykonáva funkciu predsedníčky Mgr. Mária Koložváryová (bývalá riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove)

Prioritným cieľom našej humanitnej organizácie bolo a je napomáhať pacientom získavať vedomosti, informácie a poznatky, ktoré by vedeli využívať pri selfmonitoringu a v spolupráci s diabetológom sa aktívne podieľali na terapii vlastnej choroby a dosahovali dlhodobo dobrú kompenzáciu cukrovky a kvalitný život. V priebehu dejín ZO a najmä od roku 2004 všetky stretnutia členov (edukačné stretnutia, členské schôdze) mali bohatý vzdelávací program. Spolupracovali sme s diabetológmi i odbornými lekármi (MUDr. Ján Javorksý, MUDr. Marek Macko, MUDr. Martina Merčiaková, MUDr. Katarína Surňáková, MUDr. Vaško a ďalší), ktorí si zaslúžia našu vďaku.

Súčasťou stretnutí členskej základne boli aj prezentácie reprezentantov významných farmaceutických firiem, ktorí si zaslúžia naše poďakovanie a ktorí nás podporovali aj darmi (glukomery, príručky) aj finančnými príspevkami: k týmto patrí p. Peter Gonda (Abbott Laboratories), MVDr. Viera Fedorová (Worwag Pharma), Ing. Rastislav Stolár (Medatron), MVDr. Pavol Tapušík (Novonordisk) a mnohí ďalší.

ZO v Prešove sa aktívne zapájala do všetkých celoslovenských aktivít, či už boli zamerané pre členskú základňu, alebo prešovskú verejnosť ako boli:

-     v roku 2004 v rámci projektu "Prevencia zachraňuje" (s firmou Johnson and Johnson) v Prešovskom Tescu počas 4 dní sme odmerali glykémiu 400 občanom

-     v roku 2006 sme sa zapojili do verejnej zbierky "Dia píšťalka pre život"

-     v roku 2008 sme uskutočnili v spolupráci s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity merania glykémie pracovníkov 4 daňových úradov v Prešove a jednom v Sabinove (vtedy začala na základe iniciatívy Mgr. Koložváryovej, spolupráca s uvedenou fakultou).

Za najvýznamnejšiu aktivitu našej ZO, v priebehu dejín, považujem spoluorganizáciu celoslovenských XXI. Diabetologických dní, ktoré sa uskutočnili 17. 6. 2011 v Prešove. Som presvedčená, že aj so súvisiacimi propagačnými aktivitami: vystúpenie p. prezidenta ZODS Ing. J. Borovku a Mgr. M. Koložváryovej v Prešovskej televízii a prešovskom rozhlasu,  uskutočnených preventívnymi meraniami glykémie, krvného tlaku, cholesterolu a citlivosti nôh, ktorých sa uskutočnilo 800, sa prešovská ZO ZOD a jej činnosť v Prešove zviditeľnila.

V priebehu existencie ZO počet členov osciloval od 50, 60 až 100 a bol ovplyvňovaný rôznymi faktormi (nezáujem o členstvo, úmrtie členov, ale aj radostnejšími - zvýšeným záujmom o členstvo. Dovolím si konštatovať, kým v roku 2010 sme evidovali 51 členov, v roku 2011 to už bolo 85 členov, z toho 19 členov Klubu rodičov dia-detí).

Dovolím si konštatovať, že zvýšený záujem súvisí s XXI. Diabetologickými dňami v r. 2011 ako aj zvýšenou propagačnou činnosťou Mgr. Koložváryovej, ktorá od r. 2009 až dodnes navštevuje občianskej organizácie v Prešove a informuje o poslaní ZDS a činnosti prešovskej ZO (3 kluby dôchodcov, Únia nevidiacich  slabozrakých, Jednota, Zväz zdravotne postihnutých, Združenie pre mentálne postihnutú mládež, Emerka, Združenie kresťanských seniorov a ďalšie).

Za veľmi významnú udalosť,  ako pre súčasnosť, tak aj pre budúcnosť pokladám založenie Klubu rodičov a priateľov dia-detí Prešov, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. marca 2011. Túto myšlienku a iniciatívu pomohli predsedníčke dotvoriť ochotní spolupracovníci: Fakulta zdravotníckych odborov PU, p. Mgr. D. Balková z Mestského úradu v Prešove, p. P. Godna (Abbott Diabetes Care), Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Aktívne sa podieľala Mgr. Kristína Platková zo Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Prešove. Každé dia-dieťa bolo a priebežne aj všetky nové zaevidované deti v Klube rodičov a priateľov dia-detí sú obdarované glukomerom (darcovia: P. Gonda a Ing. R. Stolár)

Činnosť ZO ZDS v Prešove, za uplynulé roky bola oveľa bohatšia, než sa dalo v tomto príspevku spomenúť.

Šťastím pre našu ZO bolo, že mala ochotných spolupracovníkov a podporovateľov, a všetkým menovaným i nemenovaným srdečne ďakujem. Cením si nezištné poskytovanie priestorov pre našu činnosť (Dom sociálnych služieb v Prešove, Knižnica P. O. Hviezdoslava, Detská knižnica Slniečko, Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Prešove, zapožičiavanie prezentačnej techniky, darovanie glukomerov, poskytnutie 2% dane, atď. Srdečná vďaka všetkým.

V Prešove 29. 4. 2014

Spracovala: Mgr. Mária Koložváryová

Dejiny ZO ZDS v Prešove -  2. časť

K bodu 1:  Z uvedenych členov výboru a predsedov títo už zomreli: Ing. Jozef Kobulský, Jozef Horváth, Vladimír Rázus, Vladimír Krasnenko, Jozef Ježko

K bodu 2: V r.1999 bolo evidovaných 70 členov a postupne počet klesal až na 49. V r. 2004 a v ďalších rokoch sa počet členov pohyboval okolo 50 členov. V členskej základni bola značná fluktuácia, časť členov ukončila členstvo a čast odišla na večnosť. V r. 2009 som zintenzívnila vlastnú aktivitu a nadviazala spoluprácu s týmito obč. organizáciami: Tehlička / pre zdravotne postihnutých /, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Združenie pre mentálne postihnutú mládež, Materské centrum Emerka a 3 Kluby dôchodcov. V týchto organizáciach som na ich podujatiach osobne informovala o existencii našej ZO, o Zväze diabetikov Slovenska, o jeho poslani, činnosti i benefitoch pre členov. Pripravila som o našej ZO skladačku s informáciami o našej ZO a tieto odovzdávala. Som presvedčená,že aj táto moja aktivita pomohla udržať pocet členov na 51. Dúfam, že ak sa nám podarí založiť Klub priateľov a rodičov dia-detí, že sa členská základňa rozšíri a omladne

K bodu 3: Súčasný stav členskej základne: riadni - 51, radoví - 571, korešpod. - 0

K bodu 4:  V roku 1995 fungoval Klub diabetikov v prenajatých priestoroch, v ktorych sa členovia 1x týždenne stretávali na edukáciach.V r. 2000 bol spracovaný projekt na vznik Klubu diabetikov, ktorý finančne podporila Komunitná nadácia. Finančné prostriedky boli použité na nákup odbornej zdravotníckej literatúry, ktorá sa využivala na edukáciach.

K bodu 5: Edukácie :

Rok                   počet edukácii                                počet účastníkov

1999                          6                                                nemám údaje

2001                          1                                                       28

2002                          3                                                       90

2003                          6                                                      110

2004                          4                                                      104

2005                          5                                                      122

2006                          6                                                      164

2007                          1                                                       28

2008                          4                                                       89

2009                          5                                                       107

2010                          6                                                           99

K bodu 6: Preventívne merania glykémie: V roku 2000 sa uskutočnili preventívne merania glykémie v spolupráci s Ústredím ZDS a Štátnym zdravotným ústavom v preš. Tescu – údaje o počte testovaných osôb som nenašla. V roku 2003 sa uskutočnili merania glykémie a krvného tlaku vo V. Šariši v spolupráci s f. Medisense. Údaje o počte som nenašla. V roku 2004 v spolupráci s f. Johnson and J. a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sa uskutočnili merania glykémie a krvného tlaku v Prešove v HyperTescu, kde v priebehu 4 týždňov bolo otestovaných 400 obyvateľov. V roku 2006 v spolupráci s f.Johnson and J. v priestoroch Knižnice P.O.Hviezdoslava  sa uskutočnili merania krvného a glykémie a bolo otestovaných 91 občanov. V roku 2008 sa uskutočnili veľké merania glykémie na 4 daňových úradoch v Prešove a 1 v Sabinove. Pred touto akciou sme požiadala Fakultu zdravotníctva Prešovskej univerzity o spoluprácu. Táto žiadosť bolo ochotne podporená a korektná a ochotná spolupráca trvá doteraz a verím, že bude pokračovať aj naďalej. Pri tejto akcii nám ochotne pomáhali študentky uvedenej fakulty. V roku 2010 bolo len 8 meraní glykémie v Materskom centre Emerka. V nasledujúcom volebnom období s novozvolenými ochotnými členmi výboru aj túto činnosť zintenzívnime.

K bodu 7: Verejné zbierky. V roku 2006 v súvislosti s preventívnymi meraniami glykémie sa uskutočnila verejná zbierka v spolupráci so ZO Humenné a to v meste ako aj v knižnici. Aktívne nám pomáhali študentky cirkevnej zdravotníckej školy.

V Prešove, 11. 12. 2010                             Spracovala: Mgr. Koložváryová    

Dejiny ZO ZDS v Prešove – 3. časť

V priebehu existencie ZO počet členov osciloval od 50, 60 až 100 a bol ovplyvňovaný rôznymi faktormi / nezáujem o členstvo, úmrtie členov, ale aj radostnejšími – zvýšeným záumom o členstvo. Dovolím si konštatovať,  kým v roku 2010 sme evidovali 51 členov, v roku 2011 to už bolo 85 členov, z toho 19 členov Klubu rodičov dia-detí./

Dovolím si konštatovať, že zvýšený záujem súvisí s XXI. Diabetologickými dňami v r. 2011 ako aj zvýšenou propagačnom činnosť Mgr. Koložváryovej, ktorá od r. 2009 až dodnes navštevuje občianske organizácie v Prešove a informuje o poslaní ZDS a činnosti prešovskej ZO /3 kluby dôchodcov, Únia nevidiacich a slabozrakých, Jednota, Zväz zdravotne postihnutých, Združenie pre mentalne postihnutú mládež, Emerka, Združenie kresťanských seniorov a ďalšie.

Za velmi významnú udalosť, ako pre súčasnosť, tak aj pre budúcnosť pokladám založenie Klubu rodičov dia-detí, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.marca 2011. Túto myšlienku  a iniciatívu pomohli predsedníčke dotvoriť ochotní spolupracovníci: Fakulta zdravotníckych odborov PU, p. Mgr. D. Balková  - Mestský úrad v Prešove, p.Peter Gonda - Abbott Diabetes Care, Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove. Aktívne sa podieľala Mgr. Kristína Platková zo Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom. Každé dia-dieťa bolo a priebežne aj všetky nové zaevidované deti v Klube rodičov dia-detí sú obdarované glukomerom /darcovia: P.Gonda a Ing. R.Stolár/.  

Činnosť ZO ZDS v Prešove, za uplynulé roky bola oveľa bohatšia, než sa dalo v tomto príspevku spomenúť.

Šťastím pre našu ZO bolo , že mala ochotných spolupracovníkov a podporovateľov, a všetkým menovaným i nemenovaným srdečne ďakujem. Cením si nezištné poskytovanie priestorov pre našu činnosť /Dom sociálnych služieb v Prešove, Knižnica P.O.Hviezdoslava,, Detská knižnica Slniečko, Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizom v Prešove, zapožičiavanie prezentačnej techniky, darovanie glukomerov /farmaceutické firmy/ poskytnutie 2% dane, atď .Srdečná vďaka všetkým.

V Prešove, 29. 4. 2014                          Spracovala : Mgr. Mária Koložváryová